Video na stránke:

http://www.ta3.com/sk/repor
taze/97720_elektronic
ka-katedra-pomaha-ucitelom

 


      

 

 


aSc
  E-Learning

   Elektronická katedra

Použitie prostriedkov IKT priamo pri vyučovaní bolo doteraz obmedzené ich zraniteľnosťou v prostredí triedy s množstvom detí a z toho vyplývajúcou potrebou techniku zamykať alebo ju prenášať a vždy znova zapájať a nastavovať. Pritom školské vyučovanie potrebuje vybavenie triedy, ktoré funguje podľa potreby ihneď, celých 45 minút vyučovacej hodiny, bez údržby a konfigurácie

 

Pohotová práca je obzvlášť dôležitá pri nasadení nových vyučovacích metód, napr. E-Learningu na stránkach medzinárodného projektu aScEduPage. Keďže stránky aScEduPage e s Internetovou žiackou knižkou začína používať už 1200 slovenských škôl, začína byť potreba vhodného vybavenia tried veľmi naliehavá.

Prvým zariadením triedy s dostatočnou odolnosťou, ktoré umožní plošné nasadenie progresívnych vyučovacích metód je elektronická katedra Remsonic, nasadená od začiatku školského roka na Gymnáziu Tomášikova v Bratislave. Elektronická katedra je tu doplnená o projekčnú časť, umiestnenú v triede nad interaktívnou tabuľou.

Všetky komponenty patentovo chráneného zariadenia sú zvolené s ohľadom na pohotovú prevádzku počas vyučovania. Elektronická katedra obsahuje počítač so softwarovou a hardwarovou výbavou pripravenou pre E-Learning, školský rozhlas, zvonenie a pre systém varovaní. Projekčná časť má zabudovaný projektor s extrémne krátkou projekčnou vzdialenosťou, reproduktorovú sústavu a interaktívnu tabuľu E-Beam. Napriek použitým kvalitným komponentom a značnej univerzálnosti je elektronická katedra cenovo porovnateľná s bežnými zariadeniami interaktívnych tabúľ.

Spôsob práce s katedrou je veľmi jednoduchý, učiteľ po príchode do triedy kľúčikom odomkne zásuvku s klávesnicou a myšou, vytiahne z chráneného priestoru monitor a stlačením niektorej klávesy zariadenie uvedie do prevádzky. Diaľkovým ovládačom zapne projektor a môže začať vyučovanie.

Na bezprostredný výklad učiva, písanie a kreslenie využíva učiteľ alebo žiaci nástroje interaktívnej tabule. Interaktívne pero pracuje na tabuli približne ako bežná myš, k dispozícii je veľa nástrojov na kreslenie rôznych tvarov, voľné kreslenie, písanie a mazanie. Software umožňuje ukladanie výkladu do jednotlivých stránok, nič z preberaného učiva netreba z tabule teda skutočne zmazať. Celý výklad je neskôr použiteľný napr. na domácu prípravu žiakov alebo na opakovanie.

Efektívnejšia metóda, využiteľná elektronickou katedrou je použitie E-Learningu na aScEduPage. Učiteľ môže využiť lekcie a testy, ktoré si sám alebo s kolegami vytvoril v rámci prípravy na vyučovanie. Môže tiež použiť výukový obsah dodávaný s E-Learningom a tento si prispôsobiť pre potreby svojho vyučovania a tempa svojej triedy.

 
 
Naspäť